Προμήθεια απορριμματοφόρου τύπου πρέσας 16κ.μ.

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, της 26ης Φεβρουαρίου 2013, αποφασίσθηκε η έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για την «Προμήθεια απορριμματοφόρου τύπου πρέσας 16κ.μ.» και η λήψη απόφασης κατακύρωσης του εν λόγω διαγωνισμού στην εταιρεία «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.», επειδή η προσφορά της ανωτέρω εταιρείας είναι συμφέρουσα για το Δήμο, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης της διακήρυξης και την τιμή προσφοράς της (118.000 € προ ΦΠΑ).

Επίσης αποφασίσθηκε η ψήφιση πίστωσης ποσού 41.657,92 € για την προμήθεια ανοικτών απορριμματοκιβωτίων από τη ΣΑΤΑ.

Από το γραφείο τύπου