Ανακοινώσεις

Οικονομικές ενισχύσεις στους θεομηνιόπληκτους και σεισμόπληκτους

 

Οικονομικές ενισχύσεις στους θεομηνιόπληκτους και σεισμόπληκτους

 • Εφάπαξ χρηματικό βοήθημα για την αντιμετώπιση βασικών και επιτακτικών αναγκών (ένδεια) μέχρι 600,00 € (ΥΑ Π2/α/Γ.Π. οικ. 31777/12-3-2009)
 • Εφάπαξ χρηματικό βοήθημα για την κάλυψη πρώτων αναγκών θεομηνιόπληκτων ποσού μέχρι 586,94€ (ΥΑ Π2/οικ./2673/29-8-2001)
 • Συμπληρωματική οικονομική ενίσχυση για ειδικές κατηγορίες: μέχρι 586,94 € θεομηνιόπληκτων (Πολύτεκνοι, ΑΜΕΑ) (ΥΑ Π2/οικ./2673/29-8-2001)
 • Εφάπαξ χρηματικό βοήθημα για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών των πληγέντων κατοικιών και την αντικατάσταση της οικοσυσκευής τους ποσού 5.869,41€ (ΥΑ Π2/οικ./2673/29-8-2001)
 • Εφάπαξ χρηματικό βοήθημα σε άτομα που λόγω τραυματισμού τους εξαιτίας φυσικών καταστροφών υπέστησαν μόνιμη σωματική βλάβη με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ποσού 4.402,05€ (ΥΑ Π2/οικ./2673/29-8-2001)
 • Χρηματικό βοήθημα σε συνταξιούχους ή βοηθηματούχους του Δημοσίου, σε συνταξιούχους ΝΠΔΔ που διέπονται από το ίδιο με τους δημοσίους υπάλληλους συνταξιοδοτικό καθεστώς, κατοίκους περιοχών που υπέστησαν καταστροφές από θεομηνίες με απόφαση του Υπ Οικονομικών (Ν. 2768/1999 άρθρο 18 )
 • Εφάπαξ χρηματικό βοήθημα στις οικογένειες όσων έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της θεομηνίας (Ν. 2768/1999 άρθρο 18 )

Δικαιολογητικά

 • Αίτηση του δικαιούχου. (Η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία του συμβάντος στην Δ/νση Πρόνοιας του Δήμου).
 • Έγγραφο με το οποίο θα αποδεικνύεται ότι η πληγείσα κατοικία ήταν η κύρια κατοικία των δικαιούχων (π.χ. μισθωτήριο συμβόλαιο, αντίγραφα λογαριασμών ΔΕΚΟ κ.α.)
 • Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86
 • θεωρημένη από την οικεία Εφορία, όπου θα δηλώνει ότι δεν υπόκειται σε υποχρέωση φορολογικής δήλωσης.
 • Αντίγραφο εντύπου Ε9.
 • Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός, λόγω συγκατοίκησης κ.λ.π., η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ’ αυτών μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι.
 • Πόρισμα ΠΥ για την περίπτωση της πυρκαγιάς.
 • Για τους πολύτεκνους βεβαίωση του ΟΓΑ ότι είναι δικαιούχοι πολυτεκινικού επιδόματος (όχι πολυτεκινικής σύνταξης)
 • Για ΑΜΕΑ πρέπει να επιδοτούνται από τα εφαρμοζόμενα προγράμματα του Υπ Υγείας
 • Για την σωματική βλάβη βεβαίωση νοσοκομείου και γνωμάτευση Υγειονομικής επιτροπής για το είδος της πάθησης, το ποσοστό αναπηρίας και τη διάρκειά της

Επιχορήγηση Επιχειρήσεων

 • Στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και άλλες επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που πλήττονται από πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες, (πλην σεισμό) δύναται να παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των ζημιών, η οποία συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση . (Ν.2459/1997 άρθρο 36)
 • Για ζημίες σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης τα οποία καταστράφηκαν ολοσχερώς.
 • Η επιχορήγηση παρέχεται συνήθως σε ποσοστό 30% από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων μέσω της ΓΓΒ.

Με τον όρο αγροτικές εκμεταλλεύσεις περιλαμβάνονται οι οικονομικά οργανωμένες γεωργικές και κτηνοτροφικές επιχειρήσεις προς πώληση προϊόντων είτε ανήκουν σε ένα είτε σε περισσότερα φυσικά πρόσωπα είτε σε νομικό πρόσωπο και όχι ιδιώτες αγρότες ή κτηνοτρόφοι που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις οργάνωσης επιχείρησης. (ΝΣΚ 537/2005 )

Φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ανήκουν τα ΝΠΙΔ όπως σωματείο, ίδρυμα ή η αστική εταιρία, τα οποία δεν επιδιώκουν το χρηματικό κέδρος αλλά επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους σκοπούς που ενδιαφέρουν το κοινωνικό σύνολο, όπως αυτοί καθορίζονται στο καταστατικό, στον οργανισμό ή στην ιδρυτική πράξη αυτών, από τα οποία πρέπει να προκύπτει ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας των ως άνω νομικών προσώπων .

Ακολουθούμενη διαδικασία (ΥΑ 20725/2011)

 • Αίτημα της Περιφέρειας ώστε με μέριμνα της ΔΑΕΦΚ να εκδοθεί η ΚΥΑ οριοθέτησης της περιοχής η οποία έχει πληγεί.
 • Σύσταση επιτροπών με απόφαση Περιφερειάρχη προκειμένου να καταγράφουν τις ζημιές που προκλήθηκαν σε κάθε επιχείρηση μετά από αυτοψία.
 • Υποβολή στο Υπουργείο Οικονομικών από την Περιφέρεια των δικαιολογητικών που προβλέπονται στη σχετική ΥΑ: α) Την ΚΥΑ για την οριοθέτηση της συγκεκριμένης περιοχής και β) Συγκεντρωτική κατάσταση των επιχειρήσεων υπογεγραμμένη από την αρμόδια Επιτροπή εκτίμησης και ελέγχου των ζημιών της Περιφέρειας.
 • Το Υπουργείο Οικονομικών/Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής εκδίδει ΚΥΑ που προσδιορίζει το ποσοστό αποζημίωσης και το ύψος των κονδυλίων για την αποζημίωση των πληγέντων επιχειρήσεων
 • Υποβολή από την Περιφέρεια των δικαιολογητικών των δικαιούχων προς τη Δ/νση Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας για την εκταμίευση της επιχορήγησης στις πληγείσες επιχειρήσεις.

Αγροτικές Αποζημιώσεις

ΕΛΓΑ :(ΟΚΩ, ΝΠΙΔ , Ιδρύθηκε με το Ν. 1790/1988, λειτουργεί με το Ν. 3877/2010 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και τους κανονισμούς ασφάλισης: ΦΕΚ 1668/Β/27-7-2011 και 1669/Β/27-7-2011)

 • Ασφάλιση ζημιών στη φυτική παραγωγή και ζωικό κεφάλαιο από φυσικούς και άλλους κινδύνους
 • Κρατικές Οικονομικές Ενισχύσεις που δεν καλύπτονται από τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ
 • Διενέργεια ερευνών σχετικών με τους φυσικούς κινδύνους – ενεργητική προστασία από χαλάζι και παγετό (Ν 2342/1995)

Εξαιρέσεις

 • Χοιροτροφικές και Πτηνοτροφικές επιχειρήσεις
 • Εκμεταλλεύσεις ανθοκομικών και καλλωπιστικών προϊόντων -Φυτώρια

Κρατικές Οικονομικές ενισχύσεις

πρώην προγράμματα ΠΣΕΑ (ΝΔ 131/1974, ΚΥΑ 281245/2008 – Κανονισμός)

Προβλέπουν ενισχύσεις σε παραγωγούς που έχουν πληγεί από θεομηνίες και ακραία καιρικά φαινόμενα, πέραν των αποζημιώσεων που προβλέπουν οι κανονισμοί ασφάλισης του ΕΛΓΑ για:

 1. Ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου, δηλαδή επανεγκατάσταση φυτείας δενδρώδους καλλιέργειας 
 2. Αντικατάσταση ζωικού κεφαλαίου
 3. Αποκατάσταση ζημιών παγίου κεφαλαίου και εξοπλισμού (κτιρίων, μηχανημάτων, λοιπού εξοπλισμού), εκτός σεισμού
 4. Απώλεια εισοδήματος λόγω ανασύστασης φυτικού κεφαλαίου.
 5. Απώλεια παραγωγής (φυτικής ή ζωικής)
 6. Καταστροφή αποθηκευμένων προϊόντων

Προϋποθέσεις

 • Επίπεδο ζημιών τουλάχιστον στο 30%
 • Να μην έχει ληφθεί άλλου είδους ενίσχυση για τις ίδιες ζημίες η οποία να είναι ίση ή υψηλότερη αλλιώς λαμβάνει τη διαφορά

Υπόδειγμα αίτησης 

 

Δελτίο Τύπου - Έλεγχος εγκαταστάσεων από μηχανικούς του Δήμου

 

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χίου σε συνεργασία με μηχανικούς του ΥΠΕΧΩΔΕ θα διενεργήσει έλεγχο σε όλες τις οικίες και ιδιωτικές εγκαταστάσεις που έχουν υποστεί φθορές λόγω του πρόσφατου σεισμού.

Όσοι έχουν πληγεί καλούνται να υποβάλουν μόνο ηλεκτρονικά αίτημα για επιθεώρηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Στο αίτημα είναι απαραίτητο να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο τους, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας για όλο το 24ωρο, η διεύθυνσή κατοικίας και το email τους καθώς επίσης και μια μικρή αναφορά των ζημιών που έχουν υποστεί.

 

Υπόδειγμα αίτησης 

Διακοπή της κυκλοφορίας στο 1ο τμήμα της οδού Ροδοκανάκη

Ο Δήμος Χίου κάνει γνωστό ότι, στα πλαίσια τοποθέτησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού με τη χρήση καλαθοφόρου οχήματος, θα απαιτηθεί η διακοπή της κυκλοφορίας στο 1ο τμήμα της οδού Ροδοκανάκη (από τη διασταύρωση Κουντουριώτου και Βενιζέλου έως και τη διασταύρωση της Ροδοκανάκη με την οδό Βάμβα) και στην οδό Βάμβα, την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020 και την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020 από τις 07:00 π.μ. έως και τις 10:00 π.μ.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την κίνησή τους στην περιοχή και να ακολουθούν τις υποδείξεις του προσωπικού του Δήμου.

Ζητούμε την κατανόηση των συνδημοτών μας για την ταλαιπωρία στην οποία θα υποβληθούν.

Εκπαίδευση στην Βολή

Από την 96 ΑΔΤΕ Χίου ανακοινώθηκε ότι θα εκτελεστούν βολές με πραγματικά πυρά στην θάλασσα, στις περιοχές Βακέλωνας και Μάναγρος της Βολισσού,

Α) την Τρίτη 13/10/2020 (από 08:00 µέχρι 17:00),

Β) την Τετάρτη 14/10/2020 (από 08:00 µέχρι 15:00 και από 19:00 µέχρι 22:00) και

Γ) την Πέμπτη 15/10/2020 (από 08:00 µέχρι 12:00).

Επικίνδυνη περιοχή είναι αυτή που περικλείεται από τα σημεία Ύψωμα Πρόπουλο – Ύψωμα Βίγλα – Ύψωμα Περδικάς – Ύψωμα Αγ. Ιωάννης – Ύψωμα Κοιλάνη – Ύψωμα Τρούλος και η θαλάσια περιοχή σε απόσταση 6ΝΜ από την ακτή ανάμεσα στο Ακρ. Πύργος – Ακρ. Παργάρι – ακτή Μάναγρος – Ακρ. Βακέλωνας και ακτή Αγ. Ισίδωρος.

Κατά τις προαναφερθείσες ημερομηνίες και ώρες, απαγορεύεται στην παραπάνω περιοχή, η κίνηση ατόμων, ζώων, οχημάτων και σκαφών, προς αποφυγή ατυχημάτων.

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 16-22 Σεπτ. 2020-Χίος

 

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας είναι ο σημαντικότερος θεσμός σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο τη διαμόρφωση και ανάπτυξη περιβαλλοντικού ήθους. Περιλαμβάνει δράσεις οι οποίες γίνονται ταυτόχρονα σε πολλούς δήμους της Ευρώπης, από το έτος 2002.

Σκοπός των δράσεων που υλοποιούνται το διάστημα 16 έως 22 Σεπτεμβρίου 2020, είναι η ενθάρρυνση των Ευρωπαϊκών τοπικών αχών στην εισαγωγή και προώθηση βιώσιμων τρόπων μετακίνησης και μεταφοράς στον αστικό ιστό και η ευαισθητοποίηση των πολιτών στη χρήση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησής τους.

Οι δράσεις έχουν ένα κοινό θέμα και ο κάθε δήμος το αποδίδει με το δικό του τρόπο ανάλογα με το χαρακτήρα , τις ιδιαιτερότητες του και το όραμά του. Οι δήμοι των Ευρωπαϊκών πόλεων συντονίζονται ώστε να αναδείξουν το κοινό τους όραμα που είναι η βελτίωση της ποιότητας της ζωής για τους πολίτες.

Φέτος, η Ευρωπαϊκή εβδομάδα Αστικής Κινητικότητας έχει θέμα: «Πράσινη μετακίνηση χωρίς ρύπους για όλους» “zero emission mobility for all” με σύνθημα: «μετακινήσου υπεύθυνα!»

Σας ενημερώνουμε ότι ο μαθητικός διαγωνισμός ζωγραφικής και φωτογραφίας που διοργάνωσε ο Δήμος Χίου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, θα παραταθεί έως και τις 20 Οκτωβρίου εξαιτίας του μεγάλου ενδιαφέροντος από τη μαθητική κοινότητα. Να υπενθυμίσουμε ότι ο διαγωνισμό ζωγραφικής αφορά τους μαθητές της Ε’, της ΣΤ’ Δημοτικού και του Γυμνασίου και ο διαγωνισμός φωτογραφίας τους μαθητές του Λυκείου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στις διευθύνσεις των σχολείων τους αλλά και στο Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του Δήμου Χίου (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.). Το θέμα των διαγωνισμών είναι η πράσινη μετακίνηση χωρίς ρύπους για όλους και το σύνθημα ‘’Μετακινήσου Υπεύθυνα’’. Τέλος, η αξιολόγηση θα γίνει από ειδική επιτροπή της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και θα δοθούν στα έργα με τη μεγαλύτερη βαθμολογία χρηματικά έπαθλά.
Σας ενημερώνουμε ότι ο μαθητικός διαγωνισμός ζωγραφικής και φωτογραφίας που διοργάνωσε ο Δήμος Χίου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, θα παραταθεί έως και τις 20 Οκτωβρίου εξαιτίας του μεγάλου ενδιαφέροντος από τη μαθητική κοινότητα. Να υπενθυμίσουμε ότι ο διαγωνισμό ζωγραφικής αφορά τους μαθητές της Ε’, της ΣΤ’ Δημοτικού και του Γυμνασίου και ο διαγωνισμός φωτογραφίας τους μαθητές του Λυκείου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στις διευθύνσεις των σχολείων τους αλλά και στο Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του Δήμου Χίου (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.). Το θέμα των διαγωνισμών είναι η πράσινη μετακίνηση χωρίς ρύπους για όλους και το σύνθημα ‘’Μετακινήσου Υπεύθυνα’’. Τέλος, η αξιολόγηση θα γίνει από ειδική επιτροπή της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και θα δοθούν στα έργα με τη μεγαλύτερη βαθμολογία χρηματικά έπαθλά.

 http://www.ypeka.gr/el-gr/Κεντρική/Ευρωπαϊκή-Εβδομάδα-Κινητικότητας-2020

 

   

 

 

 

Διήμερες δράσεις αντισεισμικής Προστασίας για την Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις σχολικές μονάδες και τους παιδικούς σταθμούς

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν διήμερες δράσεις αντισεισμικής Προστασίας για την Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις σχολικές μονάδες και τους παιδικούς σταθμούς, που διοργάνωσε το Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χίου σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) και τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ν. Χίου

Οι δράσεις περιλάμβαναν κατ’ ιδίαν ενημερωτικές συναντήσεις σε Παιδικούς Σταθμούς της Χίου με θέμα «Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στους Παιδικούς Σταθμούς» και πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 10/09/2020 και διοργάνωση εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικών σεμιναρίων αντισεισμικής προστασίας με τη συμμετοχή εργαζομένων από όλες τις εκπαιδευτικές μονάδες της Χίου και πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 11/09/2020, σύμφωνα με το κάτωθι πρόγραμμα.

09:15 – 09:30

 

Προσέλευση – Χαιρετισμοί

09:30 – 12:30

1ο

Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου σε Εκπαιδευτικές Μονάδες

ΔΗΜΟΤΙΚΑ – ΓΥΜΝΑΣΙΑ – ΛΥΚΕΙΑ – ΙΕΚ - ΣΧΟΛΕΣ ΟΑΕΔ

ΑΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ – ΑΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

(Σύνταξη Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης – Διοργάνωση Ασκήσεων Ετοιμότητας)

Δρ Κούρου Ασημίνα, Γεωλόγος, Προϊστ. Τμήματος Εκπαίδευσης – Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π.

 

12:30 – 15:30

2ο

Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στα Νηπιαγωγεία & στους Παιδικούς Σταθμούς

 Δρ Κούρου Ασημίνα, Γεωλόγος, Προϊστ. Τμήματος Εκπαίδευσης – Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π.

 

   Εκπαιδευτικό υλικό και συνοδευτικό υλικό

 

Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-presence (https://www.epresence.gov.gr/), στα πλαίσια της λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του COVID -19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του. Υπήρχε και η δυνατότητα δια ζώσης παρακολούθησης στη αίθουσα συνεδριάσεων του Ομηρείου Πνευματικού Κέντρου Δ. Χίου (1ος όροφος) για περιορισμένο αριθμό εκπαιδευτικών. Το πρώτο σεμινάριο το παρακολουθήσαν εκπαιδευτικοί από όλες τις βαθμίδες της Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου και της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, από τις ΑΕΝ, τα ΙΕΚ Χίου, τον ΟΑΕΔ Χίου, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Το δεύτερο σεμινάριο το παρακολούθησαν Νηπιαγωγοί και εργαζόμενοι στους Παιδικούς Σταθμούς του Νομού Χίου.

Οι παραπάνω δράσεις είχαν αναβληθεί λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11-3-2020 -ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 (περί αναβολής των συνεδριακών εκδηλώσεων) και τα οποία είχαν προγραμματιστεί για το διάστημα 11 -12/3/2020.

Την επιμέλεια, οργάνωση και τεχνική υποστήριξη είχαν οι υπάλληλοι του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Χίου  κ.Βορριάς Νικόλαος και κ. Ουρανία Τώρα.

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας κ. Παναγιώτης Μανδάλας ευχαριστεί θερμά την Κα Κούρου για την πολύτιμη παρουσία της στο νησί μας και το προσωπικό και τη Διοίκηση του Ομηρείου για τη διάθεση της αίθουσας 

 

Γ.Γ.Π.Π. - Οδηγίες προστασίας

Διασταύρωση δρόμου με χείμαρρο

Ασφαλής θέρμανση - Προετοιμάσου

Ασφαλής θέρμανση - Προετοιμάσου

Οδηγίες προστασίας από σεισμό.

112 Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης.

112 ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ ΠΟΥ ΧΑΜΟΓΕΛΟΥΝ όπως αυτοί που αγαπάς! - Νέα ενημερωτική καμπάνια της ΓΓΠΠ

Η Χίος τιμά το ’21: Από το ηρωικό παρελθόν στο ελπιδοφόρο μέλλον

Προειδοποιήσεις καιρού

Δημόσια Διαβούλευση - Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Χίου, από Δασκαλόπετρα έως Κοντάρι

ΕΣΠΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

Your Europe

Πινακοθήκη Δήμου Χίου

 

Μεταφορικό Ισοδύναμο

 

Νομικό Πρόσωπο

 

Καταθέτουμε ζητήματα που αφορούν τον Κάμπο της Χίου

dimosia diavoulefsi kampos

 

Αναζήτηση

diavgeia all logo

Comodo SSL