Δευτέρα, 06 Ιουνίου 2022 09:20

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση των από 27/05/2022 Τεχνικών Προδιαγραφών της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Χίου αναφορικά με το 1ο και 2ο υποέργο με τίτλους «Προμήθεια εξοπλισμού για τη συλλογή και μεταφορά βιοαποβλήτων στο Δήμο Χίου» και «Προμήθεια υπόγειων μηχανισμών ανύψωσης απορριμματοκιβωτίων» αντίστοιχα, της Πράξης: «Σύστημα συλλογής και μεταφοράς βιοαποβλήτων Δήμου Χίου».
Προσκαλούμε σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων για τις από 27/05/2022 Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δήμου Χίου αναφορικά με την «Προμήθεια εξοπλισμού για τη συλλογή και μεταφορά βιοαποβλήτων στο Δήμο Χίου» και την «Προμήθεια υπόγειων μηχανισμών ανύψωσης απορριμματοκιβωτίων» που αφορούν στην πράξη «Σύστημα συλλογής και μεταφοράς βιοαποβλήτων Δήμου Χίου» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020» με κωδικό MIS:5030332.
Η Διαβούλευση θα διαρκέσει είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης στη Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) μέσω του σχετικού υποσυστήματος «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις» (βλ. αντίστοιχο σύνδεσμο στην ενότητα «Γενικές Πληροφορίες») σύμφωνα με τους αναρτημένους Κανόνες Χρήσης και Συμμετοχής. Ο σχολιασμός στα πλαίσια των Προκαταρκτικών Διαβουλεύσεων Δημοσίων Συμβάσεων πραγματοποιείται μέσω της Διαδικτυακής Πύλης «Προμηθεύς» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), επιλέγοντας τον σύνδεσμο «Αναζήτηση και υποβολή σχολίων Προκαταρκτικών Διαβουλεύσεων» της υποενότητας «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις» στην ενότητα «Γενικές Πληροφορίες».
Επίσης η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Χίου (www.chios.gov.gr), στο μενού «ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», υπο-μενού «Δημόσια Διαβούλευση», με τίτλο «Δημόσια Διαβούλευση των από 27/05/2022 Τεχνικών Προδιαγραφών της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δήμου Χίου αναφορικά με την «Προμήθεια εξοπλισμού για τη συλλογή και μεταφορά βιοαποβλήτων στο Δήμο Χίου» και την «Προμήθεια υπόγειων μηχανισμών ανύψωσης απορριμματοκιβωτίων» της Πράξης: «Σύστημα συλλογής και μεταφοράς βιοαποβλήτων Δήμου Χίου».
Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου Χίου (www.chios.gov.gr), με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν. Επισημαίνεται, ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης.
Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Ο Διευθυντής Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης Δήμου Χίου

 

Γαϊτάνος Αλέξανδρος
ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Κατάσταση: Σε διαβούλευση

Γ.Γ.Π.Π. - Οδηγίες προστασίας

Προστασία από πλημμυρικά φαινόμενα

Διασταύρωση δρόμου με χείμαρρο

Ασφαλής θέρμανση - Προετοιμάσου

Ασφαλής θέρμανση - Προετοιμάσου

Δεν παίζουμε με τη φωτιά, γιατί η φωτιά δεν παίζει μαζί μας!

Οδηγίες προστασίας από σεισμό.

112 Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης.

112 ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ ΠΟΥ ΧΑΜΟΓΕΛΟΥΝ όπως αυτοί που αγαπάς! - Νέα ενημερωτική καμπάνια της ΓΓΠΠ

Ενημερωτικό TV σποτ: Οδηγίες πρόληψης για να θωρακίσουμε το σπίτι μας έναντι πυρκαγιάς

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΣΒΑΚ

Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Χίου

Δημόσια πρόσκληση για συμμετοχή στο Δίκτυο Φορέων ΣΒΑΚ

Η Χίος τιμά το ’21: Από το ηρωικό παρελθόν στο ελπιδοφόρο μέλλον

Προειδοποιήσεις καιρού

Δημόσια Διαβούλευση - Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Χίου, από Δασκαλόπετρα έως Κοντάρι

Your Europe

Πινακοθήκη Δήμου Χίου

 

Μεταφορικό Ισοδύναμο

 

Νομικό Πρόσωπο

 

Καταθέτουμε ζητήματα που αφορούν τον Κάμπο της Χίου

dimosia diavoulefsi kampos

 

Αναζήτηση

diavgeia all logo

Comodo SSL