Αντιδήμαρχοι

ξενάκης

Ξενάκης  Ιωάννης του Κωνσταντίνου

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝ.ΥΠ.,ΑΝΑΠΤ.ΠΡΓ/ΣΜΟΥ & ΜΑΣΤ/ΡΙΩΝ

α)  Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β)  Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ)  Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας

ε)  Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Email: i_xenakis@chios.gov.gr
Τηλέφωνο: 2271350860

Αναγνώστου Παναγιώτης του Κωνσταντίνου

Αντιδήμαρχος της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου και του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με αρμοδιότητα υπογραφής αντί του Δημάρχου, κάθε εγγράφου ή συμβολαίου που αφορά εταιρίες- φορείς διαχείρισης δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, δικτύων ύδρευσης κ.λ.π.

Email: panosanag47@gmail.com
Τηλέφωνο: 2271350820

Βεργίνας Κωνσταντίνος του Θεοδοσίου

Αντιδήμαρχος του Τμήματος Απασχόλησης, Ναυτιλίας και Τουρισμού και του Τμήματος Φυσικών Πόρων, Ενέργειας & Βιομηχανίας της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

Email: verginas@chios.gov.gr
Τηλέφωνο: 2271350846

Μανδάλας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου

Αντιδήμαρχος για τις Δημοτικές Ενότητες Καμποχώρων και Αγίου Μηνά με αντιμισθία του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας

Με τις εξής αρμοδιότητες:

α)  Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β)  Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ)  Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ)  Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

ε)  Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Email: panagiwtis12mandalas@gmail.com
Τηλέφωνο: 2271351401

Πατεριμός Γεώργιος του Ιωάννη

Αντιδήμαρχος της Δ /νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

Email: pronoiaxios@gmail.com
Τηλέφωνο: 2271350871

Ντομάτας Ισίδωρος του Πέτρου

Αντιδήμαρχος για τις Δημοτικές Ενότητες Ομηρούπολης, Καρδαμύλων και Αμανής

με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας

ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Email: sideris24@gmail.com
Τηλέφωνο: 2271350034