Πρόσληψη 22 ατόμων με δίμηνη Σύμβαση

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Χίου ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα προσλάβει προσωπικό με δίμηνη σύμβαση(22 άτομα) για την κάλυψη έκτακτων αναγκών και την εκτέλεση αντιπλημμυρικών εργασιών. Η ζητούμενη ειδικότητα είναι ΥΕ γενικών καθηκόντων και οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Χίου( τηλ.2271350809-2271350825) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επόμενη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου.

Από το γραφείο τύπου