ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» (ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 26473/2014)

Στη Περίληψη Διακήρυξης της υπ΄ αριθμ. 26473/2014 διακήρυξης, αναγράφεται εσφαλμένα ότι ο προϋπολογισμός της παραπάνω προμήθειας ανέρχεται στις 42.184,92 ευρώ προ Φ.Π.Α., σας

ενημερώνουμε ότι η παραπάνω τιμή του προϋπολογισμού είναι με το Φ.Π.Α. όπως αναλυτικά αναφέρεται στη Διακήρυξη και στην υπ’ αριθμ. 08/2014 Μελέτη.

Όλα τα τεύχη δημοπράτησης διατίθεται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Χίου ή από το διαδίκτυο στην διεύθυνση www.chioscity.gr (προκηρύξεις).

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Χίου, Κανάρη 18, τηλ.:22713 51702-713 Αρμόδιος Υπάλληλος Φαφαλιός Α. και για τις Τεχνικές Προδιαγραφές των Υλικών στο τηλ.:22713 50000

Αρμόδιος Υπάλληλος Βορριάς Ν.

Εκ του Τμήματος Προμηθειών