Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών Δημοτικού Αλιευτικού καταφυγίου Κώμης

Στοιχεία Προκήρυξης