Δελτίο Τύπου

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στο πλαίσιο των Πράξεων «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και ΑΠ8, απευθύνει την αριθμ. 660/6/41612/16-7-2014 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης των Δήμων της χώρας μεταξύ των οποίων και αυτών στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διατίθεται από την ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., www.inedivim.gr, στο σύνδεσµο προκηρύξεις και η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://applications.inedivim.gr

Σημειώνονται τα εξής:

– Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. Προθεσµία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: από 17-7-2014 έως και 1-8-2014 και ώρα 15.00 (ηµεροµηνία και ώρα λήξης υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων). Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται µε την ανωτέρω (ηλεκτρονική) µορφή και αποστέλλονται ταχυδροµικά, µε e – mail ή µε fax δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. Οι υποψήφιοι επίσης θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους έως 8-8-2014 στο:

Ίδρυµα Νεολαίας και ∆ιά Βίου Μάθησης

Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη, 11143 Αθήνα

(Κεντρική Γραμματεία , 2ος όροφος)

Για σχετικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο: Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης στα τηλέφωνα: 213 131 4630, 213131 4633, 213131 4635 – 638, 213131 4641 και 213131 4667.