Προμήθεια ειδών σακούλας απορριμμάτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Δ. Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

18/06/2020

Προυπολογισμός:

6.903,00 ευρώ