Αιτήσεις παραγωγών για τη λαϊκή Αγορά

Καλούμε τους παραγωγούς, οι οποίοι ενδιαφέρονται να πωλούν τα προϊόντα τους στη Δημοτική Λαϊκή Αγορά, να καταθέσουν σχετική αίτηση στον Δήμο Χίου (γραφείο 4), για χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών έως 16 Νοεμβρίου 2012.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συνυποβάλλουν:

1) Αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης (Έντυπο Ε1) του προηγούμενου έτους, για τα εισοδήματα του/ης ενδιαφερόμενου/ ης

2) Αντίγραφο της αρχικής δήλωσης ακινήτων (Έντυπο Ε9) με όλες τις μεταβολές

3)Αντίγραφο απόδειξη καταβολής της ειδικής υπέρ ΕΛΓΑ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ) εισφοράς για τα προς πώληση προϊόντα.

Από το γραφείο τύπου