Τμήμα Εσόδων

Ενημερωθείτε την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει:

Γενικές οδηγίες για έκδοση βεβαίωσης μη οφειλής Τ.Α.Π.:

 1. Ποιός νόμος επιβάλλει την καταβολή του Τ.Α.Π.;
  Η καταβολή του Τ.Α.Π. επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 17 του Ν. 2130/93
 2. Ποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων είναι υπόχρεοι της οφειλής Τ.Α.Π.;
  Οι ιδιοκτήτες των εξής ακινήτων:
  • Τα ηλεκτροδοτούμενα, στα οποία η είσπραξη του Τ.Α.Π. γίνεται απευθείας μέσω του λογαριασμού του παρόχου ρεύματος .
  • Τα μη ηλεκτροδοτούμενα (κτίσματα ή οικόπεδα) στα οποία η είσπραξη του Τ.Α.Π. γίνεται από τους Δήμους στους οποίους ανήκουν και δηλώνονται.
 3. Πόσο απαραίτητη είναι η βεβαίωση Τ.Α.Π.;
  Η βεβαίωση Τ.Α.Π. είναι απολύτως απαραίτητη για την σύνταξη συμβολαίων και την μεταβίβαση ακινήτου.
 4. Πως μπορεί να εξοφλήσουμε το ποσό της διαφοράς που προκύπτει (Τ.Α.Π.);
  Το ποσό που προκύπτει δεν εξοφλείται με δόσεις αλλά μόνο εφ’ άπαξ στο ταμείο του δημαρχείου ή με αντίστοιχη κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του δήμου.
 5. Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη τι απαιτείται;
  Για την αλλαγή ιδιοκτήτη απαιτείται
  • Υποβολή αίτησης προς το Τμήμα Εσόδων του Δήμου
  • Φωτοαντίγραφο συμβολαίου
 6. Για πόσο διάστημα έχει ισχύ η βεβαίωση μη οφειλής;
  Η βεβαίωση Τ.Α.Π. για συμβολαιογραφική χρήση, έχει ισχύ έως 31/12 τρέχοντος έτους. Σε περίπτωση που δεν συνταχθεί συμβόλαιο μέσα στο τρέχον έτος, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να επιστρέψει την πρωτότυπη βεβαίωση που προμηθεύτηκε το προηγούμενο έτος και να αιτηθεί χορήγηση ανανεωμένης βεβαίωσης ΤΑΠ για το νέο ισχύον έτος.
 7. Τι ισχύει για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα;
  Τα ακίνητα που στερούνται ηλεκτρικού ρεύματος ΔΕΝ απαλλάσσονται από την καταβολή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 του Ν. 2130/1993).Οι ιδιοκτήτες οφείλουν να δηλώνουν, εντός διμήνου από τη διακοπή, τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητά τους, στο Δήμο για τον υπολογισμό των Δημοτικών Τελών (ΔΤ) και του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) στους πραγματικούς υπόχρεους: ιδιοκτήτη, συνιδιοκτήτες, μισθωτή κ.λπ. (Ν.25/75 και άρθρο 5 παρ.1 του Ν. 3345/2005 & άρθρο 24 παρ.3 του Ν 2130/1993). Η εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης Μη Ηλεκτροδοτούμενου Ακινήτου επιφέρει καταλογισμό , Δ.Τ. (σε βάρος του χρήστη, άρθρο 19 Ν.1080/1980) και ΤΑΠ (σε βάρος του ιδιοκτήτη, άρθρο 24 παρ.12 Ν 2130/1993) με την επιβολή προστίμου(άρθρο19 Ν 1080/1980) από ημερομηνία διακοπής ως ημερομηνία δήλωσης.
  Όταν το ακίνητο χρησιμοποιείται χωρίς να ηλεκτροδοτείται, υπόχρεος για την καταβολή των δημοτικών τελών (Δ.Τ.) είναι ο χρήστης (μισθωτής: άρθρο 21 παρ.5 Β.Δ. 24/9-20/10-58 ή ιδιοκτήτης: άρθρο 4 Ν.429/1976), ενώ για το τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) είναι υπόχρεος, ο ιδιοκτήτης ή οι συνιδιοκτήτες (άρθρο 24 παρ.3 Ν.2130/1993).

Συνοδευτικά Αρχεία

Δικαιολογητικά:

Για παραβάσεις Κ.Ο.Κ και πρόστιμα απαιτούνται :

 • Έντυπο του προστίμου
 • Δελτίο ταυτότητας
 • Αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ)

Για την είσπραξη τελών παρεπιδημούντων και εκδιδόμενων λογαριασμών, απαιτούνται :

 1. Δήλωση (έντυπο Δήμου)
 2. Περιοδική δήλωση Φ.Π.Α.
 3. Για να κλείσει το έτος, φωτοτυπία της εκκαθαριστικής του Φ.Π.Α., αφού κατατεθεί.

Σε περίπτωση που στο Α.Φ.Μ. υπάρχουν και δραστηριότητες μη υποκείμενες στα εν λόγω τέλη, υπεύθυνη δήλωση περί του υποκείμενου στα τέλη ποσού. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων με τις αρμόδιες υπηρεσίες.