Διαδικασία Αποζημίωσης Δημοτών

Σε περίπτωση που τίθεται θέμα αποζημίωσης ιδιωτών, για φθορά που υπέστησαν οι ίδιοι και οι περιουσίες τους και θεωρούν ότι τα ατυχή συμβάντα οφείλονται σε υπαιτιότητα του Δήμου, ακολουθείται η εξής διαδικασία:

  1. Αίτημα του ενδιαφερόμενου προς το Δήμο Χίου, το οποίο χρεώνεται στην καθ’ ύλην αρμόδια Δ/νση του Δήμου.
  2. Η Δ/νση στην οποία χρεώθηκε το αίτημα, ζητά από τον αιτούντα όποια δικαιολογητικά κρίνει ότι πρέπει να συνοδεύουν το αίτημα.
  3. Ζητά επίσης την απαιτούμενη από το νόμο γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας, στην οποία (νομική υπηρεσία), εκθέτει το ιστορικό της υπόθεσης, το αποτέλεσμα της αυτοψίας, τις προβλέψεις της Ε.Μ.Υ. κ.λ.π. και όλο το φάκελο της υπόθεσης.
  4. Αφού λάβει τη γνωμοδότηση και όλα τα δικαιολογητικά, διαβιβάζει τον φάκελο στην υπάρχουσα Επιτροπή Αξιολόγησης, (επικεφαλής σήμερα ο κ. Γαϊτάνος). Η Επιτροπή σύμφωνα με την 198/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αξιολογεί τις προσφορές, τη συνάφεια της ζημιάς με το αιτούμενο ύψος της αποζημίωσης και το εύλογο του κόστους. Η Επιτροπή επιστρέφει τον φάκελο στην Δ/νση από στην οποία έχει χρεωθεί η υπόθεση.
  5. Η Δ/νση αυτή η οποία έχει πλέον πλήρη το φάκελο, συντάσσει και διαβιβάζει την εισήγησή της στην Οικονομική Επιτροπή για έγκριση. Προσοχή! Όταν  φτάνει ο φάκελος στην Οικονομική Επιτροπή πρέπει να αποτυπώνεται με σαφήνεια σε ποια άποψη έχει καταλήξει η Υπηρεσία, αν δηλαδή υπάρχει υπαιτιότητα του Δήμου ή όχι και αν ναι, τι ποσό προτείνει να καταβληθεί στον αιτούντα.
  6. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κοινοποιείται στην Νομική Υπηρεσία, η οποία λαμβάνει τα στοιχεία από την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συντάσσει το πρακτικό του εξωδικαστικού συμβιβασμού, φροντίζει για την υπογραφή του, και το διαβιβάζει στην ως άνω Δ/νση. Σημειωτέον το πρακτικό δεν απαιτείται πάντα, αλλά μόνο στις περιπτώσεις που η ζημία επιμερίζεται στον αιτούντα και στο Δήμο.
  7. Η αρμόδια Δ/νση τέλος διαβιβάζει το φάκελο στην Δ/νση Οικονομικών μαζί με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, το πρακτικό εξωδικαστικού συμβιβασμού, (στις περιπτώσεις που απαιτείται) και το αίτημα Ανάληψης Υποχρέωσης, υπογεγραμμένο από τον υπάλληλο που χειρίστηκε το θέμα, τον Δ/ντή και τον κ. Δήμαρχο και πρωτοκολλημένο.

Κάθε βήμα, θα κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο για να λαμβάνει γνώση σε τι στάδιο βρίσκεται η υπόθεσή του.