Ανακοίνωση για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: “Τεχνική υποστήριξη στο Δήμο Χίου για την επιτάχυνση ωρίμανσης και υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων από το ΕΣΠΑ (έργα στο ΟΣΑΑ, στην περιοχή Φρουρίου) ”

Χίος, 24.04.2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

Ο Δήμος Χίου σε συνέχεια της, με αρ.πρ.: 3011/31.10.2012 (ΑΔΑ:Β42846ΨΧΨΤ-735) Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Τεχνική Υποστήριξη στο Δήμο Χίου, για την επιτάχυνση ωρίμανσης & υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων

από το Ε.Σ.Π.Α.», με κωδικό MIS 390234, στον Άξονα προτεραιότητας «01-Υποστήριξη επιτελικών δομών, λειτουργιών και δικαιούχων φορέων» του Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής», προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο:

“Τεχνική υποστήριξη στο Δήμο Χίου για την επιτάχυνση ωρίμανσης και υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων από το ΕΣΠΑ (έργα στο ΟΣΑΑ, στην περιοχή Φρουρίου) “, συνολικής δαπάνης 20.000,00€ (με Φ.Π.Α. 16%).

Η Υπηρεσία αυτή θα έχει ως αντικείμενο την τεχνική υποστήριξη για πράξεις οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν, την παρούσα χρονική στιγμή, από το υφιστάμενο προσωπικό του Δήμου.

Ειδικότερα, η ανωτέρω αναφερόμενη εργασία θα περιλαμβάνει ενοποιήσεις και ομογενοποιήσεις μελετών, σύνταξη τευχών δημοπράτησης, υποστήριξη για την έκδοση σχετικών αδειών και εγκρίσεων και την υποστήριξη των Υπηρεσιών του Δήμου για την επιτάχυνση υλοποίησης των παρακάτω έργων (ΟΣΑΑ), στην περιοχή Φρουρίου:

1. «Επισκευή Δημοτικού κτιρίου εντός του παραδοσιακού οικισμού Φρουρίου και μετατροπή του σε Δομή στήριξης επιχειρηματικότητας»,

2. «Ανάπλαση χώρου γύρω από Αγ. Νικόλαο στον οικισμό Φρουρίου»,

3. «Ανάπλαση εισόδων οδού Θεοτοκά, όπισθεν REX και Δυτικής πύλης οικισμού Φρουρίου».

Η ανωτέρω ανάθεση θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία (Απόφαση Υπουργού Οικονομικών (αρ. 35130/739/9-8-2010), καθορισμός νέων ορίων προϋπολογισμού για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών).

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί, από σήμερα και για δεκαπέντε ημέρες, στην ιστοσελίδα του Δήμου μας (www.chioscity.gr).

Χίος, 24.04.2013

Ο Δήμαρχος Χίου

Πολύδωρος Λαμπρινούδης