Αντιπλημμυρική προστασία λεκάνης ποταμού Παρθένη Χίου

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκε από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Β. Αιγαίου η δημοπράτηση του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία λεκάνης ποταμού Παρθένη Χίου», στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου 2007-2013».

Το έργο αυτό, προϋπολογισμού 637.000 ευρώ, περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφών, που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά τον Αύγουστο του 2012 στη Χίο.

Συγκεκριμένα προτείνονται επεμβάσεις για την προστασία του καμένου εδάφους από τη διάβρωση και την αποτροπή ή την εξομάλυνση πλημμυρικών φαινομένων. Οι προτεινόμενες επεμβάσεις περιλαμβάνουν συνοπτικά:

1. Κατασκευή δύο υπερπηδητών φραγμάτων από σκυρόδεμα με επένδυση πέτρας.

2. Επανασχεδιασμός τεχνικών έργων οδικού δικτύου που αντιμετωπίζουν πρόβλημα παροχέτευσης υδάτων, σε συνδυασμό με την αύξηση της διατομής της κύριας κοίτης με κατάλληλες εκσκαφές

3. Συντήρηση και βελτίωση του αποστραγγιστικού δικτύου των υπαρχόντων δρόμων (καθαρισμός ρείθρων και οχετών, συντήρηση οχετών, καθαρισμός – διάνοιξη τάφρων κ.ά.)

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να εγκριθούν οι όροι δημοπράτησης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και ακολούθως θα γίνει η δημοσίευση της προκήρυξης του έργου.

Από το γραφείο τύπου