Απάντηση σε δημοσίευμα

Αναφορικά με το δημοσίευμα της εφημερίδας «ΠΟΛΙΤΗΣ» – φύλλο 3037/11-4-2014 – με τίτλο: «Ποιόν ωφελεί η τυφλόμυγα στην περίπτωση της Κώμης», σας κάνουμε γνωστά τα εξής:

Σύμφωνα με το Ν.3463/2006 άρθρο 192, η μίσθωση ακινήτων από τους ΟΤΑ διενεργείται υποχρεωτικά, κατόπιν δημοπρασίας. Στην περίπτωση που υπογραφεί σύμβαση μίσθωσης, χωρίς να έχει προηγηθεί δημοπρασία, το περιεχόμενό της είναι άκυρο και επισύρει πειθαρχικές ευθύνες για τα όργανα της διοίκησης.

Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται. Αν και η δεύτερη δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία, τους όρους της οποίας καθορίζει το Δημοτικό Συμβούλιο.

Με τη διακήρυξη 13255/19-3-2014 τέθηκε σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση του δημοτικού ακίνητου «Τουριστικό Περίπτερο» Κώμης Τ.Κ. Καλαμωτής.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, σύμφωνα και με τους όρους της διακήρυξης, είναι ο πλειοδότης να είναι ενήμερος φορολογικά και να μην έχει οφειλές στο Δήμο.

Η δημοπράτηση έγινε στις 31-3-2014 και πλειοδότης αναδείχθηκε ο Δημητράκης Κωνσταντίνος του Νικολάου, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις, που θέτει ο νόμος και οι όροι της διακήρυξης.

Επομένως δεν τίθεται θέμα αποκλεισμού, λόγω συγγένειας, με μεγαλοοφειλέτη του Δήμου, διότι αυτό δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Από το γραφείο τύπου