Απόφαση Ο.Ε. 775/2020 – Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Γ Τριμήνου 2020