Δελτίο Τύπου για προσφορές ΚΑΠΗ

Όσοι εκ των συμπολιτών μας επιθυμούν και έχουν την ευχαρίστηση να κάνουν οιασδήποτε μορφής δωρεά προς το ΚΑΠΗ του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Χίου, παρακαλούνται να προβαίνουν στη συγκεκριμένη ενέργεια πάντοτε μέσω της διοικήσεως και των υπηρεσιακών παραγόντων του οργανισμού.
Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλ. 2271081474, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.