έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α) Δημοτικών ακινήτων Δ.Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

19/06/2024

Προυπολογισμός:

1.893,81