Εκποίηση των κινητών λιθοσωμάτων που θα προέλθουν από την κατεδάφιση του δημοτικού ακινήτου

Στοιχεία Προκήρυξης