Επισκευή διαρρύθμιση δημοτικού κτιρίου στην οδό Λάδης

Δήμος Χίου έχει ξεκινήσει την διαδικασία ανάθεσης μέσω δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο «Επισκευή διαρρύθμιση δημοτικού κτιρίου στην οδό Λάδης». Σχετική ανάρτηση έχει γίνει στην ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr  με αύξοντα αριθμό διαγωνισμού 202437.

Στοιχεία Προκήρυξης