Εργασία συντήρησης πλακοστρώσεων και επιστρώσεων πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Ιωνίας

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

04/07/2024

Προυπολογισμός:

8.997,30