Εργασία συντήρησης πλακοστρώσεων και επιστρώσεων πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Καμποχώρων

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

03/07/2024

Προυπολογισμός:

5996,25