Παροχή υπηρεσίας για τη Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Χίου για το σχολικό έτος 2024-2025

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

22/07/2024
και ώρα: 17:00

Προυπολογισμός:

120.787,18 €