Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στο Δ. Χίου για το 2016

Στοιχεία Προκήρυξης

Πληροφορίες:

έως τις 11:00 π.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία:

18/12/2015