Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου στην οδό Δημοκρατίας (κτήριο 2Γ)

Στοιχεία Προκήρυξης