Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου στην περιοχή “Λειβάδες” Τ.Κ. Βολισσού

Στοιχεία Προκήρυξης