Προμήθεια 15.000 φακέλων αλληλογραφίας για τις ανάγκες του ΚΕΠ

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

13/06/2016
και ώρα: έως τις 11.30 π.μ.

Προυπολογισμός:

800,00 €