Προμήθεια ειδών υγιεινής, καθαριότητας & ευπρεπισμού για τη λειτουργία δομών του Δήμου & των Νομικών του Προσώπων έτους 2015

Στοιχεία Προκήρυξης

Πληροφορίες:

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 27/8/2015 ΣΤΙΣ 03/09/2015

Καταληκτική Ημερομηνία:

03/09/2015
και ώρα: 10:00 έως 10:30πμ