Προμήθεια Εξοπλισμού Κοινοχρήστων Χώρων & Ανταλλακτικών Εξοπλισμού Προσωρινής Αποθήκευσης Απορριμμάτων

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

11/12/2015

Ημερομηνία Διαγωνισμού:

11/12/2015
και ώρα: 10:00 έως 10:30πμ