«Προμήθεια και τοποθέτηση προσκρουστήρων στον Κεντρικό Λιμένα Χίου»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

22/07/2024
και ώρα: 17:00:00

Προυπολογισμός:

115.830,00 €