Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

27/06/2024

Προυπολογισμός:

29.998,80