Προμήθεια ψυγείου για τις ανάγκες του Τμήματος Πρασίνου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

17/07/2024

Προυπολογισμός:

468,00 ευρώ