Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την “Προμήθεια καλλωπιστικών πολυετών φυτών”

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

19/10/2020

Προυπολογισμός:

1.422,45 €