Συντήρηση και μεταφορά κλιματιστικών μηχανημάτων

Στοιχεία Προκήρυξης