Τοποθέτηση προϊστάμενης Γενικής Διεύθυνσης του Δήμου Χίου