Δελτίο Τύπου 13/12/2011

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών του επιχειρησιακού προγράμματος Αλιείας 2007-2013» αξιολογήθηκε θετικά από την αρμόδια επιτροπή η πρόταση της ΕΤΑΧ σε συνεργασία με την Προμηθευτική ΑΕ.

          Μάλιστα η εν λόγω εταιρία κατατάσσεται δεύτερη κατά σειρά, μεταξύ 5 υποψηφίων για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

          Αυτή η απόφαση αφορά την 1η φάση του διαγωνισμού για ένταξη στο πρόγραμμα LEADER Αλιείας, σύμφωνα με το πρακτικό αξιολόγησης 4/12-10-2011.

 

Από το γραφείο τύπου