Πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2014

ΣΧΕΤ. : Τριμηνιαία έκθεση εσόδων εξόδων 1ου τριμήνου 2014 (αρ. πρ. Δήμου Χίου 16338/11-4-2014).

Σε συνέχεια του πιο πάνω σχετικού και επειδή υπάρχει θέμα προς συζήτηση στην προσεχή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής , σας παραθέτω και στοιχεία για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού 2014 και της επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί για την εκτέλεσή του , που αφορούν τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2014.

Η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει όμως να μελετήσει και να προτείνει πιθανόν παρεμβάσεις για τη συνέχεια , ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού , με βάση τα στοιχεία του Α΄ τριμήνου τα οποία έχουν κοινοποιηθεί με το πιο πάνω σχετικό έγγραφό μας . Επειδή όμως ήδη ευρισκόμαστε στο τέλος Μάιου , μπορεί να διαμορφώσει την άποψή της και από τα στοιχεία των μηνών Απριλίου – Μάιου.

Επισυνάπτονται οι πιο κάτω πίνακες με αναλυτικά στοιχεία και συγκεκριμένα:

ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ

Ο πίνακας αυτός, εκτός των άλλων, εξειδικεύει την ανάλυση ελέγχου αποκλίσεων εσόδων και εξόδων ανά μήνα .

Από τα στοιχεία αυτών των πινάκων φαίνεται ότι υπάρχει :

Α1) Θετική απόκλιση στην ομάδα 4 «Ίδια έσοδα» κατά 4,045% ή 14.101,64 € σε απόλυτες τιμές για το μήνα Απρίλιο και αρνητική απόκλιση – 2,096% ή 10.963,02 € σε απόλυτες τιμές για το μήνα Μάιο. . Από την κατηγορία αυτή πληρώνονται όλες οι λειτουργικές δαπάνες του Δήμου (μισθοδοσία ,καύσιμα , φωτισμός κ.λ.π.) .

Σημειωτέον ότι για το δεύτερο τρίμηνο , ύστερα από τροποποίηση του λογισμικού για να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις των ελεγκτικών μηχανισμών της Πολιτείας , στην ομάδα «ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ» δεν περιλαμβάνεται η υποομάδα 3 (επιχορηγήσεις για επενδύσεις) ενώ περιλαμβάνεται η υποομάδα 5 (έσοδα ΠΟΕ), κάτι που δεν συνέβαινε στο Α΄ τρίμηνο.

Α2) Αντίστοιχα στο σκέλος των εξόδων υπάρχει θετική απόκλιση 7,282% ή 189.423,40 σε απόλυτες τιμές για το μήνα Απρίλιο (λιγότερα έξοδα από τα προγραμματισθέντα με τη στοχοθεσία) και αρνητική απόκλιση (περισσότερα έξοδα από τη στοχοθεσία) κατά – 36,153% ή 1.213.757,05 € σε απόλυτες τιμές για το μήνα Μάιο , όμως και αυτή η διαφορά δεν προέρχεται από εκτροχιασμό των εξόδων αλλά στην ένταξη των ομάδων 2 (προνοιακά επιδόματα 600.000,00 €) (8) πληρωμή εισφορών ΙΚΑ εργαζομένων κοινωφελούς εργασίας (82.882,00)€ και (6) (μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους) – απόδοση στη ΔΕΥΑΝΧ επιχ/σης για την αφαλάτωση (441.000,00 €) στον εν λόγω πίνακα .

Ύστερα από τα πιο πάνω η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει και να προτείνει προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη μέτρων για να καταστεί δυνατή η εκτέλεση του προϋπολογισμού 2014 (σχετικές προτάσεις έχουν κατατεθεί με την σχετική εισήγησή μας).

Ύστερα από τα πιο πάνω παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά.

Ο Διευθυντής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΠΕΝΤΑΚΗΣ