Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος ΔΕ Ιωνίας 2024

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

13/06/2024

Προυπολογισμός:

17999,75