Δελτίο Τύπου 28/12/2011

Μεταξύ των θεμάτων, που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 27ης Δεκεμβρίου 2011, ήταν η απόφαση για μηδενική αύξηση στα ανταποδοτικά τέλη του δήμου Χίου για το 2012,προκειμένου να μην επιβαρυνθούν οι δημότες μας σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία.

Στην εν λόγω συνεδρίαση εγκρίθηκε η Α΄φάση της μελέτης Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) του Δ.Αμανής.

Συζητήθηκαν εκτενέστερα οι όροι της σύμβασης για την υλοποίηση της ανακύκλωσης και αποφασίσθηκε ότι στη διακήρυξη, που θα προετοιμάσει η Οικονομική Επιτροπή, βασικός όρος θα είναι η 6ετής εκχώρηση του απαραίτητου εξοπλισμού, εκ μέρους της αναδόχου εταιρείας, σύμφωνα με τη μελέτη, που έχει εγκριθεί σε προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επίσης εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Ομηρείου Πνευματικού Κέντρου Χίου Δ.Χίου για το έτος 2012.

Ελήφθη απόφαση για την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης &Νήσων Αιγαίου 2007-2013» στο πλαίσιο αριθ.οικ.2985 ανοικτής πρόσκλησης της ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου του έργου με τίτλο «Δράσεις Τουριστικής Προβολής Δήμου Χίου», σύμφωνα με τη μελέτη, που εκπονήθηκε γι΄αυτό το σκοπό.

Τέλος αποφασίσθηκε η συμμετοχή του Δήμου Χίου στην υλοποίηση του Τοπικού Σχεδίου για την απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου, στο πλαίσιο της Δράσης 7»Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της κατηγορίας παρέμβασης1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».Το εν λόγω πρόγραμμα προβλέπει τη συμμετοχή του δήμου στη στήριξη της απασχόλησης και στην πρόσληψη ανέργων.

Από το γραφείο τύπου