Δελτίο Τύπου 30/6/2011

Μεταξύ των θεμάτων, που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2011

ήταν η συμμετοχή του Δήμου και των νομικών προσώπων του, ως συμπράττοντες φορείς, σε πρόγραμμα δημιουργίας θέσεων απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα με συγκεκριμένους στόχους. Το εν λόγω πρόγραμμα, με δικαιούχο το εργατικό κέντρο Χίου, υλοποιείται μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού» της Γ.Γ. Διαχείρισης κοινοτικών πόρων του Υπουργείου Εργασίας και αφορά την πρόσληψη 500 ατόμων για 5 μήνες.

          Στη συνεδρίαση εγκρίθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Χίου με τον οποίον καθορίζονται η εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών του, οι αρμοδιότητες τους, οι θέσεις κατά κατηγορίες και κλάδους προσωπικού, ο οποίος αποτελεί βασικό εργαλείο για την ορθή λειτουργία του δήμου.

          Εκτός ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε η συνεργασία του Δήμου με πιστοποιημένους φορείς διαχείρισης συσκευασιών – ανακύκλωσης, καθώς η βούληση της δημοτικής αρχής στο θέμα αυτό είναι η υλοποίηση της ανακύκλωσης με τον αποτελεσματικότερο τρόπο.

          Επίσης στη συνεδρίαση του Δ.Σ. συζητήθηκε το θέμα ίδρυσης καταστήματος αφορολόγητων ειδών – «duty free shop». Η εταιρεία, που ενδιαφέρεται για τη συγκεκριμένη επένδυση, θα αναλάβει την κατασκευή στο χώρο της παλιάς ιχθυόσκαλας, αφού λάβει τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις. Η βούληση της εταιρείας να λειτουργήσει «duty free shop» προκάλεσε ευρεία συζήτηση σχετικά με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της εν λόγω δράσης για την τοπική αγορά και οι εμπλεκόμενοι φορείς εξέφρασαν τις θέσεις τους γι’ αυτό το ζήτημα.  

 

Από το γραφείο τύπου