31/3/2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόταση υπέβαλε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» η ΔΕΥΑΧ για χρηματοδότηση του προγράμματος « ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΕΥΑΧ» προϋπολογισμού 6.005.089 ευρώ.
Η ένταξη του έργου αυτού αποτελεί αναβάθμιση του σταθμού της ΔΕΥΑΧ αφού προβλέπεται κατασκευή και λειτουργία τρίτης γραμμής επεξεργασίας λυμάτων με δυνατότητα τριτοβάθμιας επεξεργασίας .

Η μονάδα αυτή θα καλύπτει τις δύο γραμμές που βρίσκονται σε λειτουργία.
Το νερό που θα παράγεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα και για άρδευση.
Ο βιολογικός καθαρισμός με τη γραμμή αυτή, αναβαθμίζεται στο σύνολό του και βελτιώνεται η λειτουργικότητά του σε όλα τα επίπεδα, με δεδομένο ότι αυξάνεται το ισοδύναμο των κατοίκων κατά 22.000 άτομα.

Από το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Χίου