Επικαιροποίηση της αριθ. 535/2011 απόφασης του Δ.Σ.-Κανονισμός χορήγησης άδειας μουσικής.