Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου, (άρθρο 67 Ν. 3852/2010)