96 ΤΑΓΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ – Αναβάθμιση εγκαταστάσεων υγιεινής στο Κέντρο Υποδοχής Ταυτο- ποίησης (ΚΥΤ) ΧΙΟΥ (Κάλυψη Δαπανών Προσφυγικών – Μεταναστευτικών Ροών)

Στοιχεία Προκήρυξης