Ακύρωση-Ματαίωση διεξαγωγής Ηλεκτρονικού Διεθνή Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ειδών τροφίμων & βασικής υλικής συνδρομής με χρηματοδότηση του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (ΤΕΒΑ) »

Βάσει της 25082/26-8-2016 Διακήρυξης Δημάρχου, θα πραγματοποιείτο Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοιχτός διαγωνισμός για την Προμήθεια ειδών τροφίμων & βασικής υλικής συνδρομής με χρηματοδότηση του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (ΤΕΒΑ), με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών την 06η/Οκτ./2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00μμ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ και με Α/Α Συστήματος 27453.
Λόγω αλλαγής του νομικού πλαισίου που διέπει τους διαγωνισμούς από 8/8/2016 (Ημερομηνία δημοσίευσης του νέου Νόμου 4412/2016 ΦΕΚ147/8-8-2016) οι όροι δημοπράτησης και οι κανόνες δημοσίευσης του ανωτέρω διαγωνισμού δεν ισχύουν πλέον.
Κατά συνέπεια, με την υπ’ αριθμ. 536/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε να ακυρωθεί-ματαιωθεί η διενέργεια του διαγωνισμού καθώς και να επανακαθοριστούν οι όροι του διαγωνισμού ώστε να επαναδημοπρατηθεί σε νέα ημερομηνία και με νέους όρους με τις απαραίτητες από το νόμο δημοσιεύσεις του (Εφημερίδα Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΚΗΜΔΗΣ, Εφημερίδες, ΕΣΗΔΗΣ κ.α.).
Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση προκύψει και ευχαριστούμε για την κατανόηση σας.