Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η της Δημοτικής κοινότητας Χίου

 

Ενημερώνουμε τους επιτηδευματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην χωρική αρμοδιότητα της Δημοτικής Κοινότητας Χίου ότι η επόμενη συνεδρίαση του συλλογικού μας οργάνου θα λάβει χώρα στις 5 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα.

Όσοι εξ αυτών επιθυμούν να λάβουν έγκριση για χρήση του δικαιώματος παράτασης ωραρίου μουσικών οργάνων παρακαλούνται να προσέλθουν άμεσα στο Δήμο Χίου τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων στην διεύθυνση Βενιζέλου 75, τηλ:2271353115 προκειμένου να υποβάλουν την σχετική αίτηση.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι

1. Γνωστοποίηση χρήσης μουσικής,

2. Ταυτότητα ή Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης (για εταιρίες)

3. Δημοτική Ενημερότητα.