ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΒΕΒ.ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟ ΔΤ

Όσοι δημότες Δήμου Χίου έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση ως προς την καταβολή ποσών από διόρθωση τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων τους, λόγω εφαρμογής του άρθρου 21 παρ.2 του Ν 4674/2020 , απαλλάσσονται πλέον από την υποχρέωση καταβολής του υπολοίπου των δόσεών τους.

Επιπρόσθετα σημειώνουμε ότι ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί δεν αναζητούνται.

Η διαγραφή θα γίνει χωρίς περαιτέρω διαδικασίες από την υπηρεσία και οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή.

                                                                                      Ο Αντιδήμαρχος

                                                                               Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                

                                                                               

                                                                               Χαράλαμπος Μπουρνιάς