Ανακοίνωση για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: “Τεχνική υποστήριξη στο Δήμο Χίου για την επιτάχυνση ωρίμανσης και υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων από το ΕΣΠΑ (έργα στο ΟΣΑΑ, εντός αστικού ιστού) ”

Χίος, 24.04.2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

Ο Δήμος Χίου σε συνέχεια της, με αρ.πρ.: 3011/31.10.2012 (ΑΔΑ:Β42846ΨΧΨΤ-735) Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Τεχνική Υποστήριξη στο Δήμο Χίου, για την επιτάχυνση ωρίμανσης & υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων από το Ε.Σ.Π.Α.»,

με κωδικό MIS 390234, στον Άξονα προτεραιότητας «01-Υποστήριξη επιτελικών δομών, λειτουργιών και δικαιούχων φορέων» του Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής», προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο:

“Τεχνική υποστήριξη στο Δήμο Χίου για την επιτάχυνση ωρίμανσης και υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων από το ΕΣΠΑ (έργα στο ΟΣΑΑ, εντός αστικού ιστού) “, συνολικής δαπάνης 20.000,00€ (με Φ.Π.Α. 16%).

Η Υπηρεσία αυτή, θα έχει ως αντικείμενο την τεχνική υποστήριξη για πράξεις οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν, την παρούσα χρονική στιγμή, από το υφιστάμενο προσωπικό του Δήμου.

Ειδικότερα, η ανωτέρω αναφερόμενη εργασία θα περιλαμβάνει ενοποιήσεις και ομογενοποιήσεις μελετών, σύνταξη τευχών δημοπράτησης, υποστήριξη για την έκδοση σχετικών αδειών και εγκρίσεων και την υποστήριξη των Υπηρεσιών του Δήμου για την επιτάχυνση υλοποίησης των παρακάτω έργων (ΟΣΑΑ), εντός αστικού ιστού:

• Ανάπλαση δημοτικού χώρου στην περιοχή «Φάρκαινα»,

• Επισκευή νεοκλασσικού Δημοτικού κτιρίου στην οδό Απλωταριάς και μετατροπή του σε πολιτιστική υποδομή,

• Μετατροπή 3ου & 8ου Νηπιαγωγείου σε Πράσινα Κτίρια – Αξιοποίηση περιβαλλοντικά φιλικών μεθόδων (φύτευση δώματος, ψυχρές βαφές, ενεργειακά φιλικός φωτισμός, τοποθέτηση ενεργειακών κουφωμάτων),

• Δημιουργία υποδομών προσβασιμότητας και επισκεψιμότητας ΑΜΕΑ στα Δημοτικά κτίρια και σε κοινόχρηστους χώρους, καθώς και προμήθεια ειδικού οχήματος μεταφοράς ΑΜΕΑ.

Η ανωτέρω ανάθεση θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία (Απόφαση Υπουργού Οικονομικών (αρ. 35130/739/9-8-2010), καθορισμός νέων ορίων προϋπολογισμού για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών).

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί, από σήμερα και για δεκαπέντε ημέρες, στην ιστοσελίδα του Δήμου μας (www.chioscity.gr).

Χίος, 24.04.2013

Ο Δήμαρχος Χίου

Πολύδωρος Λαμπρινούδης