ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΜΗΜΕΔ) – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Π. ΧΑΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΧΙΟΥ 2018

Στοιχεία Προκήρυξης