ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΜΗΜΕΔ) – ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ, ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΨΑΡΩΝ

Στοιχεία Προκήρυξης